Loading...
POSLOVNI KODEKS

Poslovni kodeks

Kodeksom poslovnog ponašanja želimo da informišemo sve klijente* da je GOMMA Line uključila sve preporuke Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija u oblasti ljudskih prava, prava na rad, zaštite životne sredine i anti-korupcione politike u sistem menadžmenta, strategiju, korporativnu kulturu i svakodnevne aktivnosti.

Mi u GOMMA Line, na prvom mestu, radimo da bismo napravili dodatu vrednost klijentima, ali bez kompromisa u pogledu društvene i odgovornosti za zaštitu životne sredine.

Poslovni kodeks je namenjen svim zaposlenima, posebno članovima menadžmenta i vlasnicima kapitala i ima obavezujuću primenu bez izuzetka u pogledu vremena i mesta.

GOMMA Line želi da svojim primerom ohrabri svoje isporučioce, predstavnike i poslovne partnere da donesu i primene sopstveni Poslovni kodeks.

Ljudska prava:

Princip 1: GOMMA Line podržava i poštuje zaštitu međunarodno zagarantovanih ljudskih prava
Princip 2: GOMMA Line ne vrši kršenje ljudskih prava

Rad i zapošljavanje:

Princip 3: GOMMA Line podržava pravo na slobodno udruživanje i pravo na kolektivne ugovore
Princip 4: GOMMA Line je protiv svih oblika prinudnog rada
Princip 5: GOMMA Line zabranjuje rad dece i lica ispod 18 godina
Princip 6: GOMMA Line zabranjuje diskriminaciju u vezi sa zapošljavanjem i zanimanjem

Zaštita životne sredine:

Princip 7: GOMMA Line preduzima mere predostrožnosti u vezi sa životnom sredinom
Princip 8: GOMMA Line preduzima mere radi promocije odgovornosti vezane za životnu sredinu
Princip 9: GOMMA Line podstiče razvoj i primenu tehnologija koje čuvaju životnu sredinu

Anti-korupcija:

Princip 10: GOMMA Line učestvuje u borbi protiv korupcije u svakom smislu, uključujući iznude i pronevere

* - Vlasnici kapitala, kupci, zaposleni, lokalna i šira zajednica, isporučioci...
 

pexels-andrea-piacquadio-3760069.jpg

Kako efektivno primeniti Kodeks?

Sve zainteresovane strane će biti informisane o Poslovnom kodeksu objavljivanjem na internet stranici www.gomma.rs. Svaki zaposleni će biti upoznat sa ovim dokumentom njegovim objavljivanjem na info tablama GOMMA Line.

Svaki zaposleni ima pravo da prijavi svako odstupanje od navedenih principa. Predstavnik rukovodstva ima obavezu da prijavu tretira kao neusaglašenost u procesu i koordinira mere za otklanjanje posledica i eliminisanje uzroka pojave.

pexels-edmond-dantès-4342498.jpg